top of page

Får jag lov? - Prime Arch

Det Vinnova-finansierade projektet “Får jag lov?” drivs av Boverket tillsammans med ett antal andra myndigheter, högskolor, kommuner och programvaruutvecklare. Projektet går ut på att utveckla digitala tjänster som ska stimulera samhällsbyggandet.


Får jag lov? Prime Arch som arkitekturramverk

Projektet handlar i hög grad om att utveckla digitala tjänster som i skrivande stund inte finns tillgängliga i Sverige. Det handlar till exempel om tjänster som stöttar bygglovsprocessen från idé till slutbesked, med alla de steg som finns där emellan såsom bygglov, startbesked och kontrollfas. Dessutom ska arkivering av handlingarna som framställs underlättas genom koppling till digital arkivering i en e-arkivlösning.


Förstudien påbörjades hösten 2015 och sedan dess har projektet med stöd från Vinnova tagit fram process- och informationsmodeller som har publicerats i form av ett modellbibliotek. Steg tre i projektet, som innebär implementering, är tänkt att starta år 2020.


Modellbiblioteket


Modellbiblioteket är unikt i sitt slag; där hanteras all information som är kopplad till byggprocessen i fem nivåer och som har formaliserats. Modellbiblioteket har dessutom blivit en del av Boverkets ordinarie arbete. Som en effekt av projektet kan modellbibliotekets resultat användas av andra projekt och näringsliv.

En viktig aspekt i arbetet med modellbiblioteket är att Boverket har tagit över förvaltningen för det modelleringsarbete som genomfördes i projektet. Deras modelleringsarbete har lett fram till en helt ny typ av vägledning. Genom modeller underlättar denna vägledning ett digitalt arbetssätt i samhällsbyggnadsprocessen.

Ett antal PoC:at (Proof of Concepts) har lyfts fram genom att genomföra tester för problem som projektet har identifierat. En tes har varit att kommunal sektor snarare ska fokusera på informationshantering än dokumenthantering. Befintliga dokument behöver då brytas ner till informationsentiteter som kan beskrivas som logiska dokument.

Samma slutsats skulle kunna vara möjlig att dra även när det gäller andra organisationer än kommuner. Många företag och myndigheter har varit duktiga på att ordna upp sin dokumenthantering med hjälp av dokumenthanteringssystem och e-arkiv.


Det är färre som har kontroll på vilken information de hanterar och hur denna information kan delas in i kategorier. Faktum är att det är först när organisationen har en ordentlig översikt över sin informationshantering som riktigt bra system, som verkligen underlättar hanteringen av informationen, kan tas fram.


Prime Archs roll i Får jag lov-projektet

Prime Arch är ett ramverk som du kan använda för att beskriva din verksamhet. Det är beprövat och kraftfullt i all sin enkelhet. Det finns en uppsjö av standarder när det gäller hur verksamheter beskriver sig själva. Många standarder överlappar varandra och är samstämmiga, samtidigt som de delvis kan ha separata syften. Prime Arch samlar det bästa av det bästa från olika standarder så du slipper att välja.

Prime Arch är den arkitekturstandard som har använts för modelleringen inom Får jag lov-projektet. En viktig förutsättning för valet är att Prime Arch är kompatibelt med SKL/Ineras arkitekturramverk.

Modellerare med hög kompetens inom modellering har hjälpt till genom att vara länken mellan verksamhet och utveckling.

Projektets modellerare har också dokumenterat det arbete som har gjorts. Gruppen med modellerare har genomfört kompetenshöjande aktiviteter som möjliggjort att alla tillsammans kan arbeta utifrån samma arkitekturstandard.


Användning av Prime Arch i andra organisationer

Prime Arch kan skapa nytta i nästan vilken organisation som helst. Användandet av Prime Arch och en gemensam arkitektur för modellering har skapat mervärde, även utanför själva projektet, i de involverade organisationerna. På samma sätt kan användandet av Prime Arch inom Får jag lov-projektet förhoppningsvis vara till inspiration för andra organisationer som är intresserade av verksamhetsmodellering.

Intresset för verksamhetsarkitektur har växt avsevärt på senare år. Många företag och myndigheter har byggt upp komplicerade organisationer som behöver beskrivas och visualiserar för att bli begripliga både för befintliga och nya medarbetare.

Med hjälp av verksamhetsmodellering med Prime Arch är det möjligt att beskriva sin organisation på ett enkelt sätt samtidigt som bilden blir en verkligen representation av hur det faktiskt ser ut med komplicerade samband och beroenden.

Med Prime Arch-appen får du tillgång till vyer, praktiska tips och studier av hur andra gör. Lär dig mer om verksamhetsmodellering genom att ladda hem Prime Arch-appen.
Comments


bottom of page