top of page

Hur kan en verksamhetsarkitekt öka sitt genomslag?

Att som verksamhetsarkitekt fånga lednings intresse och lyckas skapa genomslag i verksamheten kan vara en utmaning. Det gäller att visa på värdet av arkitekturarbetet och koppla det till de frågor som ledningen är intresserad av, nämligen de övergripande strategierna för att nå affärsmålen.

I den här texten kommer vi titta lite närmare på hur verktyget Prime Arch kan underlätta arbetet med att skapa en tydligare verksamhetsmodellering och bidra till att verksamhetsarkitekten når fram med sitt budskap i organisationen. Vi kommer bland annat att dela med oss av exempel på hur du som verksamhetsarkitekt kan arbeta för att fånga och behålla din förvaltnings uppmärksamhet.Verksamhetsarkitekt på möte


Varför är ledningen inte intresserad?


En verksamhetsarkitekt skapar strukturer. Ofta ligger fokus på att beskriva krav och förmedla dessa till IT-leverantörer genom att använda modeller. Verksamhetsarkitekter skapar enkla men kraftfulla modeller av komplexa processer. Dock tenderar modellerna att bli komplexa när alla krav och beroenden ska beskrivas, och ju mer komplexa de blir, desto mindre populära brukar de vara.

Modellerna är värdefulla men oftast bara för en liten grupp människor som kan tolka dem. Modellerna är ofta för detaljerade för ledningen och därför tappar ledningen intresse. "Processer och information är nyckeln. Vi är överens, men ...". Ofta är ledningens uppmärksamhet inriktad på något helt annat och verksamhetsarkitekten får göra det hårda arbetet utan att ledningen visar någon större uppskattning.


Fånga ledningens intresse som verksamhetsarkitekt


Ledningsgruppen inom en organisation arbetar på en strategisk nivå. Deras huvudfokus ligger på strategi, tillväxt, differentiering, konkurrens och förvaltning av värde, finans och portfölj. Det är som det ska vara. Så hur kan en verksamhetsarkitekt anpassa sitt arbete för att skapa och behålla intresset från ledningen?

Det handlar om att fokusera mer på syftet och målen och hur dessa kan länkas till projekt och processer. En verksamhetsarkitekt behöver prata mer om strategiska mål, värde, kritiska framgångsfaktorer och kärnverksamhet. Genom att adressera dessa frågor kan verksamhetsarkitekten fånga ledningens uppmärksamhet och behålla den.


Så kan Prime Arch underlätta


Prime Arch är ett ramverk och en samling standarder som tillsammans utgör ett praktiskt verktyg för er organisation när ni arbetar med verksamhetsmodellering. Prime Arch är ett enkelt, beprövat och kraftfullt arkitekturramverk som ni kan använda för att beskriva er verksamhet och arbeta med verksamhetsutveckling. Prime Arch är en samling med det bästa från de mest utbredda standarderna inom området.

Genom att använda ett ramverk som Prime Arch kan verksamhetsarkitekten visualisera och tydliggöra för ledningen vilken betydelse verksamhetsarkitekturen har för företagets strategi, tillväxt och förvaltning av värde. Det handlar om att visa att verksamhetsmodellering är avgörande för verksamhetsutveckling - som i sin tur är grunden för tillväxt. Med hjälp av gedigen verksamhetsarkitektur är det möjligt att förbättra kvalitet och det gäller att få ledningen att se nyttan med arbetet.


Ett långsiktigt arbete


Verksamhetsarkitektur är ett långsiktigt arbete och det är inte alltid som ledningen kan se nyttan med en gång. De flesta företag skulle förmodligen kunna bli bättre på att nyttja verksamhetsarkitekten men avsaknaden av ett robust ramverk som Prime Arch kan ställa till det. Det här brukar kallas för ett företags arkitekturella förmåga - hur företaget tar ansvar för arkitekturen och ser till att processer, rutiner och system finns på plats för att kunna leverera en viss tjänst. Som verksamhetsarkitekt gäller det att inte fastna i detaljer och ta på sig för många olika delar på en och samma gång. Dessutom är det bra att försöka få in personer med olika bakgrund i arkitekturarbetet.


Förmågan att påverka och leda


Det är viktigt att ledningen blir medveten om vad arkitekturarbetet ska leda till och varför. Fokus får inte ligga för mycket på metoder, utan ska istället ligga på utfallet av affärsverksamheten. Arkitekturen kan verkligen bidra till att göra ett företag mer framgångsrikt, bland annat genom att optimera kostnader, identifiera risker och att göra det möjligt att implementera in­novationer och nya idéer i verksamheten.

En verksamhetsarkitekt behöver ha både en politisk och en affärsmässig förmåga, och dessutom en möjlighet att kunna påverka andra. Om inte arkitekten har förmågan att påverka och leda så kommer inte de modeller som han eller hon skapar att få genomslag i verksamheten. Men arkitekten ska inte ha för mycket mandat, då är det risk att han eller hon blir en polis med pekpinnar. Istället ska arkitekten ha en serviceroll för att kunna hjälpa verksamheten på både kort och lång sikt. Dessutom bör arkitekten delta i ledningens strategiarbete för att förstå företagets mål.

Nu har vi delat med oss av våra bästa tips när det gäller att öka verksamhetsarkitektens genomslag i en organisation.


Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur Prime Arch kan underlätta det arbetet ellerComentários


bottom of page