top of page

Så beskriver du hur ditt företag skapar värde

Att kunna beskriva hur ett företag skapar värde är avgörande ur flera perspektiv. I grund och botten handlar det om att kunna förklara både internt och externt på vilket sätt företaget levererar nytta. Det ord som brukar användas för att sammanfatta detta är affärsmodell.


I det här inlägget kommer vi att titta närmare på vad en affärsmodell är, varför den är viktig och hur du kan kommunicera på vilket sätt ditt företag skapar värde till de intressenter som är i behov av att veta det.


Vad är en affärsmodell?


En affärsmodell är en beskrivning av hur ett företag skapar nytta. Affärsidén å ena sidan beskriver vad ett företag ska göra medan modellen beskriver hur det ska gå till. Det finns många olika företag som levererar likartade produkter eller tjänster som sina konkurrenter, men en leverans kan ske på väldigt många olika sätt och vägen dit kan se fundamentalt olika ut.


Det kan handla om hur de interna processerna som möjliggör leveransen är utformade. Det kan också handla om själva köpupplevelsen och hur företaget ska tjäna pengar.

Ofta är det affärsmodellen som avgör om ett företag blir framgångsrikt eller inte. En affärsidé kan vara hur bra som helst på pappret men om inte genomförandet är bra och fungerar i verkligheten och i relation till kunderna, kommer företaget att gå med förlust och misslyckas trots den geniala affärsidén.


Titta närmare på de mest framgångsrika företagen i världen och du kommer se att det är affärsmodellen som utmärker dem. De har hittat processer och sätt att arbeta på som sticker ut från mängden och gör dem unika.


Vilka är intresserade av en affärsmodell?


Att kunna beskriva en affärsmodell för medarbetare och ledning är avgörande för att alla ska arbeta mot samma mål. Det är först när alla är överens om hur leveransen ska gå till som alla kommer att dra åt samma håll. Därför är, och bör, medarbetare och ledning vara intressenter när det gäller affärsmodellen.


Ofta verkar det som om det finns ett ointresse bland medarbetare när det gäller just affärsmodellen. Somliga tänker kanske att de sköter sitt och att den stora bilden inte är relevant för deras arbetsvardag. Andra gånger kan det vara så att IT-arkitekten eller verksamhetsarkitekten inte riktigt har lyckats förmedla sitt budskap på ett tillräckligt enkelt och begripligt sätt. Här handlar det ofta om bristen på bra verktyg.

Lite längre ner i den här artikeln kommer vi att titta närmare på EA-ramverket Prime Arch som är ett användbart verktyg för att beskriva verksamhetsarkitektur och processer inom ett företag.


Även kunderna är intresserad av företagets affärsmodell. De vill veta att de handlar hos någon som har processer som fungerar och som är optimerade för en så bra leverans som möjligt. Kunderna behöver få företagets affärsmodell förklarad för sig på ett enkelt och begripligt sätt. Även det omgivande samhället och potentiella investerare är intresserade av hur företag arbetar för att nå sina mål.


I relation till det omgivande samhället behöver dagens företag visa att de har processer som är genomtänkta i relation till ett medvetet tankesätt kring miljö och långsiktig hållbarhet. Att som företag kunna visa på en grön affärsmodell är en styrka som ofta innebär ekonomiska fördelar på sikt.


Ofta krävs någon form av processkartläggning för att komma fram till en bild av verksamhetsarkitekturen

Så beskriver du företagets affärsmodell


Genom verksamhetsmodellering är det möjligt att visualisera företagets verksamhetsarkitektur, vilket i sin tur är användbart för att beskriva företagets affärsmodell. I verksamhetsarkitekturen ingår de processer som leder fram till företagets leveranser som skapar nytta för kunderna.


Ofta krävs någon form av processkartläggning för att komma fram till en bild av verksamhetsarkitekturen. En processkartläggning sker vanligtvis i flera steg i form av workshops med de parter som ingår i processen. Att samla personer från olika delar av linjeorganisationen för att tillsammans beskriva den gemensamma processen är ofta mycket givande.


Ibland är det första och kanske enda gången som alla deltagare i processen faktiskt är i samma rum och samtalar med varandra om det som de dagligen arbetar med - om än på varsitt håll. Alla parter är delar i den kedja som de tillsammans utgör. En kedja som leder fram till det gemensamma målet: att skapa nytta och värde för kunderna.

Processkartläggningen ska leda fram till en bild av den aktuella processen, hur den ser ut i dag och hur den skulle kunna förbättras. Genom brainstorming i workshop-form kan många goda idéer kring hur processen kan förbättras komma fram. Kom ihåg att det är viktigt att det finns en processorganisation redo att ta emot resultatet av processkartläggningen. Annars finns det risk att arbetet rinner ut i sanden och glöms bort, vilket i värsta fall kan skada förtroendet för verksamhetsarkitekten.


Använd Prime Arch för att beskriva företagets affärsmodell


I grunden handlar det om att beskriva hur företaget organiserar sitt erbjudande, sina resurser och processer. Med hjälp av Prime Arch kan du beskriva ditt företags organisering av dessa delar. Prime Arch är ett EA-ramverk som samlar det bästa från de populäraste EA-ramverken.


Genom att arbeta med verksamhetsmodellering baserat på ramverket Prime Arch är det möjligt att beskriva företagets processer och affärsmodell på ett enkelt och begripligt sätt. Beskrivningen kan användas både internt för ledning och medarbetare, och externt för potentiella kunder, investerare eller det omgivande samhället.


Genom att kunna förklara på ett begripligt sätt hur ditt företag arbetar för att skapa värde kommer ni internt att skapa en bättre sammanhållning och förståelse för vart ni är på väg. Företaget kommer dessutom att väcka uppmärksamhet och intresse externt.


Ladda ner Prime Arch för att skapa mer värde för företaget!


Comments


bottom of page