top of page

Snowman architecture: Tekniska fördelar


Snowman architecture likt stormtrooper har många tekniska fördelar för

Det finns en rad olika fördelar - ur teknisk synvinkel - med att använda sig av en tydlig modell för arkitekturen i ett företag eller en organisation. Kort sagt innebär användningen av snowman architecture eller pyramiden som återfinns i ramverket TOGAF att det blir tydligt hur avgörande tekniken är för verksamhetens framgång. Dessutom framgår det med all önskvärd tydlighet hur viktigt det är att alla delar i den tekniska arkitekturen hänger ihop.


Till att börja med behöver vi dock ringa in vad vi menar med tekniska fördelar. Ordet kan rymma mycket och vi kommer att behöva avgränsa vår definition för att vår poäng ska bli tydlig. I det här sammanhanget handlar det främst om de två nedre delarna i TOGAF-pyramiden: applikationer och teknologi. Applikationer är olika typer av mjukvaror, exempelvis Excel eller Photoshop, och teknologi är datahallar, servrar och annan typ av hårdvara. Tillsammans utgör mjukvara och hårdvara det tekniska lagret.


Tittar vi på motsvarande delar i den arkitektoniska modell som kallas för “snowman architecture”, finns där ett tekniskt lager (teknologi och applikationer), ett datalager (information) och ett affärslager (verksamhet). Kopplat till det tekniska lagret finns tjänstelagret. Varje lager har sin egen unika arkitektur. I toppen hittar vi affärslagret (även kallat EA eller Enterprise Architecture) och i botten finns datalagret.


Verksamheten behöver information för att genomföra ett arbete. För att hantera informationen krävs applikationer. Och för att drifta och utveckla applikationerna krävs ett tekniskt lager med hårdvara och servrar. På det sättet är de övre lagren beroende av de nedre.


Snowman architecture” tydliggör varför det tekniska lagret är så avgörande för verksamhetens framgång. Utan ett fungerande och sammanhängande tekniskt lager kommer verksamheten gång på gång att stöta på problem i utförandet av de kärnprocesser och delprocesser som är själva verksamheten. Kvalitet och kvantitet kommer att bli lidande om inte det tekniska lagret får den uppmärksamhet som det förtjänar.


Verksamhetslagret - Processorienterat arbetssätt


När det gäller verksamhetslagret består det i hög grad av kartlagda processer. En organisation har i princip alltid en linjeorganisation med chefer, kanske mellanchefer och ett antal medarbetare. Mellancheferna kan ansvara föra olika avdelningar eller enheter. Varje avdelning eller enhet har sitt verksamhetsområde.


Det som organisationen eller företag gör sker oftast genom en process som löper tvärs igenom linjeorganisationen. Det är därför det talas allt mer om processorienterat arbetssätt. Arbetet med att framställa en ny produkt kan börja på utvecklingsavdelningen, fortsätta till produktionsavdelningen för att gå vidare till marknadsavdelningen och till sist avslutas hos säljarna. Arbetet har löpt genom fyra olika linjeorganisationer men alla som har arbetat med produkten har jobbat i en och samma process, med ett och samma mål.


Processorienterat arbetssätt handlar om att titta på verksamheten utifrån de kärnprocesser och underprocesser som finns i företaget eller organisationen. Att kartlägga en process handlar om att titta på vilken input som måste till för att trigga igång en process och vilka steg som sker i processen ända fram till någon form av output. Ofta består outputen av någon form av leverans till kund - det kan vara en vara eller tjänst.


Runt processen byggs en organisation upp bestående av en processägare, en processledare, en styrgrupp och en arbetsgrupp. När brister i processen upptäcks genererar det förhoppningsvis förbättringsförslag. Dessa diskuteras i arbetsgruppen och prioriteras av styrgruppen. Processledaren ansvarar för att förbättringsförslagen genomförs och rapporterar sedan till processägaren och styrgruppen.


Kartläggning av processer sker oftast i workshop-form, med hjälp av tidigare erfarna processledare eller processutvecklare. Det bästa är om det finns en eller flera stödjande personer när det gäller det processorienterade arbetet på företaget. Enskilda medarbetare kan inte både vara experter innehållsmässigt inom sitt arbete och samtidigt vara experter på formerna när det gäller processorienterat arbetssätt. Därför krävs det personer som kan formerna och kan utbilda medarbetarna i dem.


På det här sättet kan verksamhetslagret i “snowman architecture” se ut. Det är alltså företagets eller organisationens själva kärnverksamhet som det tekniska lagret med applikationer och teknologi är tänkt att stödja.


Tekniska fördelar med EA


När vi nu har sett vad verksamhetslagret består av är det inte svårt att förstå att det finns tekniska fördelarna med tydligheten hos “snowman architecture”. Verksamheten är helt beroende av att det tekniska lagret är välfungerande för att kärnprocesser och underprocesser ska fungera som det är tänkt.


Det är inte sällan ett förbättringsförslag från processgruppen handlar om att systemstödet behöver förbättras. Kanske är det någon applikation som inte längre gör sitt jobb, som blivit föråldrad eller saknar den funktionalitet som verksamheten är i behov av.


"Snowman architecture” gör det möjligt för IT-arkitekter och utvecklare att få tydliga inspel från processägare om vad som behöver göras för att applikationer och teknologi verkligen ska stödja verksamhetens avgörande processer.


På det sättet minskar risken för missriktade utvecklingsinsatser. Utvecklarna får ett mer meningsfullt arbete och användarna av system och applikationer blir nöjdare när de märker att de får verktyg som underlättar deras arbete.


När ledningen förstår hur avgörande det tekniska lagret är för verksamhetens processer ökar chanserna att teknikavdelning får de resurser de behöver för att göra ett bra arbete. Det är ytterligare en teknisk fördel med “snowman architecture” och EA.


Prime Arch


Det finns massor av olika ramverk när det gäller EA. Du har förmodligen stött på en hel del. Det kan vara en djungel att ge sig in i de olika ramverken och ännu värre att försöka avgöra vilket ramverk som passar just din organisation allra bäst. Prime Arch samlar det bästa från de mest populära EA-ramverken på en och samma plats samt underlättar ditt arbete med att uppnå tydlig verksamhetsmodellering.


Ramverket Prime Arch gör det möjligt att beskriva företagets processer på ett överskådligt sätt. Beskrivningen kan användas internt för ledning och medarbetare, men även för potentiella investerare och kunder. Med hjälp av Prime Arch är det möjligt att tydliggöra hur beroende verksamhetslagret är av ett fungerande tekniskt lager. Klicka här för att se våra processer i Prime Arch.


Commentaires


bottom of page