top of page

Topp 3 fördelar med verksamhetsarkitektur


Bergstopp som illustrerar topp 3 fördelar med verksamhetsarkitektur

Verksamhetsarkitektur kan verkligen göra mycket nytta i moderna organisationer. Det ger ett helhetsperspektiv på verksamheten, från processer till system. Med hjälp av arkitekturen är det möjligt att hantera komplexiteten i en datadriven verksamhet. Det brukar sägas att det man inte kan beskriva, kan man heller inte förändra. Med hjälp av verksamhetsarkitektur är det möjligt att beskriva komplexa verksamheter. Med beskrivningen som grund är det sedan möjligt att förändra verksamheten till något ännu bättre.


Verksamhetsarkitektur sågs kanske från början som enbart en angelägenhet för IT-avdelningen - nu är det inte alls så längre. Nu ser vi hur verksamhetsarkitekturen får en allt mer central roll och position hos många organisationer och företag. Det handlar ofta om att verksamhetsarkitekturen får en ledande roll när det gäller att överbrygga klyftan mellan IT och verksamhet.


Samtidigt har tillämpningarna förändrats. Tidigare handlade det i hög grad om att verksamhetsarkitekturen skulle ha en stöttande roll. I dagsläget är rollen mer progressiv och fokuserad på affärsresultat. Det handlar om att se möjligheter till tillväxt, effektiviseringar och förbättringsarbete.


Verksamhetsarkitektur hjälper ledningen att forma affärsmodeller, identifiera risker och skapa tekniska färdplaner som får verksamheten att flyta på och utvecklas. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på tre av de främsta fördelarna med verksamhetsarkitektur; möjligheten att hantera komplexitet, skapa förutsättning för kloka prioriteringar och väl avvägda beslut samt att bidra till smidigare och snabbare vägar för att skapa värde.


Hantera komplexitet

Moderna organisationer är ofta komplicerade nätverk bestående av olika system, applikationer och processer med varierande grad av betydelse. Med hjälp av verksamhetsarkitektur är det möjligt att skapa en helhetssyn på en organisation. Med hjälp av effektanalys är det sedan möjligt att identifiera områden där en organisation kan effektivisera sin tekniska stack och sänka kostnaderna.


En sådan analys kan också visa att det finns mindre framträdande applikationer som faktiskt är integrerade delar av verksamheten och som absolut inte bör avvecklas. Kort sagt: verksamhetsarkitektur hjälper ledningen att förstå och formulera möjligheter, utmaningar och risker, även när det gäller sådant som rör säkerhetsaspekter.


Skapa förutsättningar för kloka prioriteringar och väl avvägda beslut

Förutom att bedöma en organisations nuvarande kapacitet, hjälper verksamhetsarkitekturen organisationen att få en helhetssyn, även när det gäller att identifiera luckor.


En bättre förståelse för verksamhetsarkitekturen innebär att organisationen kan fatta mer välinformerade investeringsbeslut. Den kan också säkerställa att organisationen gör detta i enlighet med den långsiktiga strategiska vision som finns.


En verksamhetsarkitekt kan skapa underlag och bereda frågor som ledningen behöver ta beslut kring. Det kan handla om att göra processkartläggningar eller att rita upp och visualisera delar av verksamheten som behöver förändras eller effektiviseras. Med ett bra underlag är det lättare för ledningen att ta kloka beslut och göra rätt prioriteringar. En klok ledning tar hjälp av de personer i organisationen som känner verksamheten bäst, ofta är det just verksamhetsarkitekterna.


Bidra till smidigare och snabbare vägar för att skapa värde

I takt med att digitaliseringen går allt snabbare och den digitala tekniken gör nya framsteg blir behovet av verksamhetsarkitektur tydligt. Organisationer med en sund förståelse för sin verksamhetsarkitektur är bättre rustade att utvärdera och implementera ny teknik på ett snabbt och effektivt sätt.


Verksamhetsarkitekturen underlättar analys och beslutsstöd när det gäller investeringar, rationaliseringar, möjligheter att optimera samt när det kommer till att bedöma och hantera risker och förändringars påverkan på organisationen.


För att göra det möjligt är det viktigt att verksamhetsarkitekturen får mogna och att den är konsekvent. Det handlar om att skapa förutsättningar i organisationen för en uppdaterad och korrekt verksamhetsarkitektur. Många organisationer inrättar därför arkitektkontor eller liknande arkitekturfunktioner som kan bestå av roller som verksamhetsarkitekter, verksamhetsutvecklare och IT-arkitekter.


Dessutom är det viktigt att nyckelpersonerna som arbetar med arkitekturen har tillgång till bra visualiseringsverktyg där det är möjligt att kontinuerligt och metodiskt underhålla visualiseringar, modeller, ramar och koncept när de utvecklas. Det ska bara finnas en enda källa att gå till för att hitta sanningen om organisationen, dess processer och IT-stöd. Det kräver implementering av ett dedikerat, centraliserat samarbetsverktyg vare sig det driftas lokalt eller i molnet.


Bra ramverk och verktyg är verkligen en milstolpe som innebär att organisationen kan njuta av fördelarna med verksamhetsarkitektur.


Prime Arch - ett modernt ramverk som samlar det bästa från en rad standarder

Prime Arch är ett modernt, flexibelt och stabilt ramverk som samlar det bästa från en rad olika standarder. Varför välja ett enda ramverk när det går att kombinera olika delar? Prime Arch utvecklas kontinuerligt, nytt innehåll läggs till och användare tillkommer. Dessutom växer biblioteket med praktisk hjälp och fallstudierna blir allt fler. Upptäck fördelarna med Prime Arch du också!


Med hjälp av Prime Arch är det möjligt att ta fram solid verksamhetsarkitektur som skapar nytta i er organisation.


Comments


bottom of page