top of page

Vad är enterprise architecture?


Vad är Enterprise Architecture? Likheten mellan EA och containrar

Det finns egentligen inte någon formell definition av vad enterprise architecture (ofta förkortat EA) är för något. Snarare är det en rad olika definitioner som florerar. Dessa definitioner har tagits fram av såväl offentliga som privata organisationer.

Gemensamt för de flesta är att de ser EA som ett ramverk som används för att på ett standardiserat sätt beskriva hur affärsprocesser, strategier och IT-system samspelar. Beskrivningarna används för att kunna analysera hur förändringar påverkar verksamhetens mål, samt för att beskriva ett framtida önskvärt scenario.

Det är svårt att bedriva enterprise architecture som en del av projekt och förvaltning. Snarare bör arbetet vara placerat utanför, men i nära samarbete med de förändringsprocesser som pågår inom verksamheten. Detta brukar kallas för “arkitekturkontor” eller “EA-verksamhet”.

Enterprise architecture används ofta för att förstå hur IT-system kan användas för att stötta verksamheten och hjälpa den att nå sina mål. Dessutom används EA för att analysera integrationer mellan funktioner och system.

EA är en beskrivning på hög nivå där fokus ligger på strategisk nytta och helhetsbilden. Lösningsarkitektur brukar snarare fokusera på detaljerna för att åstadkomma en viss teknisk lösning. EA skapar förutsättningar för att lösningsarkitekturen ska kunna bidra med en så effektiv design som möjligt.


Vilken nytta kan ett företag ha av enterprise architecture?


Allt fler företag inser nyttan med att arbeta med en verksamhetsövergripande arkitektur för att kunna vägleda och styra verksamheten och IT-stödet i rätt riktning. Det är en absolut avgörande framgångsfaktor när det gäller verksamhetsutveckling. Inte minst när det gäller taktisk och strategisk planering inom området digital transformation.


Fördelar med enterprise architecture


Det finns en rad olika områden där enterprise architecture har visat sig kunna göra stor nytta. Här listar vi några av dessa områden:

  • Organisationsdesign - enterprise architecture ger stöd inom områden som är relaterade till design av organisationsstrukturer vid olika typer av organisatoriska förändringar.

  • Organisationsprocesser - enterprise architecture hjälper till att upprätthålla ordning och standardisering av affärsprocesser och möjliggöra återanvändning och integration.

  • Hantering av projektportfölj - enterprise architecture underlättar arbetet med investeringsbeslut och prioriteringar

  • Projektledning - enterprise architecture kan förbättra samarbetet och kommunikationen mellan projektintressenter. Dessutom kan EA bidra till mer fullständiga och konsekventa projektleveranser.

  • Hantering av IT och beslutsfattande - enterprise architecture har visat sig hjälpa till att upprätthålla ordning och standardisering när det gäller planering av IT-relaterade aktiviteter.

  • Riskhantering inom IT - enterprise architecture bidrar till att minska riskerna för systemfel och intrång. Enterprise architecture hjälper till att minska riskerna som finns när det gäller leveranser från IT-projekt.

Vilka fallgropar finns när det gäller enterprise architecture?


EA har funnits i över 20 år och ändå lider arbetet av en del barnsjukdomar. Det handlar ofta om att arkitekturverksamheten blir isolerad och arbetar i “sin egen värld” - frånkopplad från den verksamhet som den är satt att stötta. Många gånger blir EA-arbetet allt för teknikfokuserat. Resultatet blir att arkitekturarbetet inte blir till någon nytta för verksamheten.


Hur lyckas man med enterprise architecture?


Att lyckas med enterprise architecture kan vara en utmaning. Men det finns några goda råd som är bra att ha med sig på vägen:

  • Börja i liten skala. För det första gäller det att inte ta sig vatten över huvudet. Börja i en liten skala och med ett område som känns relevant och angeläget. Sedan kan ni bygga vidare utifrån det.

  • Bygg upp ett arkitekturkontor. På sikt är det en framgångsfaktor att ha en dedikerad enhet eller ett team som arbetar med IT- och verksamhetsarkitektur inom företaget. Även om teamet bara består av ett par personer till en början så är det en tydlig signal gentemot resten av verksamheten att det finns en särskild organisatorisk enhet som arbetar med arkitekturfrågorna.

  • Involvera ledningen. Arkitekterna behöver känna ledningens stöd för att bli framgångsrika. Det är viktigt att cheferna inom organisationen är insatta i vad enterprise architecture är och vilken nytta det finns med den här typen av arbete.

  • Involvera verksamheten. Involvera resten av verksamheten. Alla medarbetare bör ha grundläggande kunskap om enterprise architecture. Förr eller senare kommer enskilda medarbetare bli inbjudna till workshops för att kartlägga processer eller liknande. Då är det bra att veta vad arbetet går ut på i stora drag.

Prime Arch - ett ramverk som samlar det bästa från en rad standarder


Det finns en rad olika ramverk att arbeta med inom enterprise architecture. Prime Arch samlar det bästa från några av de största och mest etablerade standarderna. Väljer ni Prime Arch behöver ni inte lägga ner någon tid på att sålla bland alla ramverk.

Prime Arch är ett kraftfullt men ändå enkelt ramverk som passar de flesta organisationer. Genom att ladda hem Prime Arch-appen kan ni lära er mer och ta del av goda exempel.


コメント


bottom of page