top of page
Person modellerar på laptop

Vi hjälper er att välja rätt arkitekturramverk

Att välja arkitekturramverk

Det finns många standarder att välja bland för att beskriva en verksamhet. Så vilket arkitekturramverk och verktyg ska man välja? Det beror på vilka behov verksamheten har. Vi hjälper till att kartlägga era behov och ger en rekommendation som passar just er verksamhet. Nedan kan du läsa hur vårt arbete går till.

att välja

Vilka problem kan uppstå? 

Exempel på effekter om man har ett verktyg och ramverk som inte stödjer behoven

Ikon kommunikation

Bristfällig dokumentation och kommunikation

Ett verktyg och ramverk som inte tillåter en organisations specifika behov kan leda till bristfällig dokumentation och kommunikation av arkitekturinformation. Det kan vara svårt att skapa och dela tydliga och begripliga arkitekturdokument och modeller, vilket kan leda till missförstånd, felaktiga tolkningar och ineffektiv kommunikation inom organisationen.

Ikon arkitekturdimensioner

Svårigheter att hantera olika arkitekturdimensioner

Om verktyget och ramverket inte kan hantera olika arkitekturdimensioner, såsom processer, information, teknik och människor, kan organisationen ställas inför svårigheter att beskriva och analysera sin arkitektur på ett heltäckande sätt. Det kan begränsa deras förmåga att förstå samspelet mellan olika delar av arkitekturen och identifiera potentiella förbättringsområden.

ikon beslut

Brister i analys och beslutsfattande 

Ett otillräckligt verktyg och ramverk kan begränsa organisationens förmåga att genomföra analyser och fatta informerade beslut baserat på arkitekturinformation. Det kan vara svårt att samla in och analysera data, utföra scenariostudier eller bedöma konsekvenserna av arkitekturändringar. Detta kan leda till suboptimala beslut och bristande styrning av arkitekturarbetet.

Ikon flexibilitet

Brist på flexibilitet och anpassningsförmåga

Om verktyget och ramverket inte är flexibla och anpassningsbara kan organisationen bli låst i en begränsad arbetsprocess och sakna möjligheten att anpassa sig till förändrade krav och behov över tiden. Det kan bli svårt att implementera förbättringar eller introducera nya metoder och tekniker i arkitekturarbetet.

Ikon komplexitet

Ökad komplexitet och fragmentering

Om organisationen använder flera olika verktyg och ramverk som inte är samordnade kan det leda till ökad komplexitet och fragmentering av arkitekturpraxis. Det kan vara svårt att få en enhetlig och sammanhängande bild av arkitekturen, vilket kan försvåra samarbete, samordning och beslut inom och över olika delar av organisationen.

Lösning

Lösningen vi erbjuder är:

  • Nulägesbeskrivning av hur arkitekturarbetet går till

  • Problem- och behovsanalys för att identifiera gap mot uppsatta mål

  • Övergripande analys för att ringa in vilka ramverk och verktyg som kan hantera gapen

  • Djupare analys och jämförelse av identifierade kandidater som verkar passande för organisationen

Utkomsten av lösningen är ett beslutsmaterial som kan ligga till grund för ett medvetet beslut över vilket verktyg och ramverk organisationen bör välja

Exempelfall

En region hade ett övergripande mål att effektivisera sitt arkitekturarbete. Där sågs befintligt verktyg och ramverk som en stor orsak till ineffektiviteten. Vi spenderade en dag med dem och intervjuade flertalet arkitekter för att få en förståelse över deras arbetssituation. Resultatet sammanställdes i dels en nulägesbeskrivning och dels en problembeskrivning. Problemen som identifierades var till exempel att:

  • De hade inte ett gemensamt repository utan alla arkitekter hade sina egna lokala filer. Detta ledde till att det var svårt att dela material och samarbete över projektgränser och över tid. Det fanns ingen gemensam utgångspunkt i form av ett objektbibliotek.

  • Det befintliga ramverket hade begränsningar i vilka dimensioner samt detaljeringsnivå som kunde beskrivas. Exempelvis gick det inte att modellera information i det ramverket och det verktyget, vilket ledde till att det inte gick att hålla ihop helheten med organisationens alla dimensioner inom arkitektur.

  • Verktyget saknade publiceringsmöjligheter till dem som inte hade tillgång till verktyget. Detta medföljde att verksamheten inte hade tillgång till beskrivningarna av sin egna verksamhet.

Nulägesbeskrivningen och problembeskrivningen presenterades i organisationens arkitekturforum, tillsammans med ett första översiktligt analys över vilka ramverk och verktyg som skulle kunna täcka dem identifierade behoven.

 

Tillsammans med verksamheten kunde vi ringa in ett par verktyg och ramverk som var dem mest intressanta utifrån verksamhetens perspektiv. En djupare analys genomfördes på dessa identifierade verktyg och ramverk med en detaljerad jämförelse för att hitta den kandidat som passade bäst för verksamheten utifrån tidigare identifierade problem, behov samt gap.

Allting levererades i form av en presentation samt dokumenterat underlag, vilket ledde till att organisationen kunde fatta ett medvetet strategiskt beslut över vilket verktyg och ramverk som de skulle välja.

bottom of page