top of page

Modelleringshandboken

En modelleringshandbok är en uppsättning gemensamma riktlinjer för hur verksamhetsmodellering ska gå till inom en organisation. Genom att hitta ett gemensamt sätt att genomföra en verksamhetsmodellering på kan arbetet effektiviseras och modellerna bli användbara på lång sikt och till en lägre kostnad. I den här artikeln kommer vi titta närmare på fördelarna med en modelleringshandbok och hur Prime Arch kan underlätta arbetet med verksamhetsmodellering i er organisation.Prime Arch modelleringshandbok i mobilen

Verksamhetsmodellering


Verksamhetsmodellering handlar om att visualisera en verksamhets olika processer, organisation, produkter, intressenter och krav. Visualiseringarna publiceras och görs tillgängliga för de anställda vilket ger en grund för analys och utveckling. Det handlar om att tydliggöra vad som ska göras, hur det görs, vem som utför och ansvarar, kartlägga specifika områden för att identifiera problem, risker och möjligheter och att kravställa IT-stöd.

Alla berörda får tillgång till övergripande och överskådlig information som gör det enklare att identifiera problem, risker och möjligheter på alla nivåer. Kort sagt: verksamhetsmodellering bidrar till att skapa en gemensam förståelse för verksamheten som kan ligga till grund för verksamhetsutveckling.


Prime Arch underlättar ert arbete med verksamhetsmodellering


  • Prime Arch är ett ramverk och en samling standarder som tillsammans utgör ett praktiskt verktyg för er organisation när ni arbetar med verksamhetsmodellering.

  • Prime Arch är ett enkelt, beprövat och kraftfullt arkitekturramverk som ni kan använda för att beskriva er verksamhet och arbeta med verksamhetsutveckling.

  • Prime Arch är en samling med det bästa från de mest utbredda standarderna inom området.


En modelleringshandbok för er organisation


En modelleringshandbok är den gemensamma grunden för arbetet med verksamhetsmodellering inom en organisation. I handboken finns alla de principer, riktlinjer och tillvägagångssätt som ni har kommit överens om ska gälla för er. Genom att fastställa arbetsmetoder och förutsättningar skapar ni förutsättningar för en gemensam syn på arbetet med verksamhetsmodellering.


Varför behöver vår verksamhet en modelleringshandbok?


Fördelarna med att upprätta en modelleringshandbok är många. Ni slipper uppfinna hjulet igen varje gång ett nytt verksamhetsområde ska modelleras eller kartläggas. På det sättet blir arbetet med verksamhetsmodellering mer effektivt och mindre kostsamt i längden.


Ett långsiktigt arbete


Värdet av er verksamhetsmodellering bestäms i hög grad av hur långsiktigt användbar den blir. Här spelar modelleringshandboken en avgörande roll. Utan gemensamma mallar, definitioner och tillvägagångssätt kommer organisationen aldrig att orka med att hålla modelleringen vid liv under en längre period. Vad händer till exempel när nyckelpersoner inom företaget slutar? När det inte längre finns någon att fråga om hur en kartläggning har gått till är handboken räddaren i nöden.

Tanken är att de insatser ni gör när det gäller verksamhetsmodellering och processkartläggningar ska gå att använda på lång sikt, även när er verksamhet har utvecklats i takt med kundernas förändrade behov. Det handlar om att arbeta på ett sätt så att kartläggningarna inte enbart får ett värde i förhållande till ett visst initiativ eller ett visst projekt - utan att ha en grund för arbetet som möjliggör att kartläggningarna kan återanvändas om och om igen. På det sättet blir verksamhetsmodellering ett kostnadseffektivt och värdeskapande arbete som kommer att hjälpa företaget att växa och bli mer lönsamt.


En gemensam syn på verksamhetsmodellering


Modelleringshandboken säkerställer att det finns ett korrekt sätt att arbeta med verksamhetsmodellering och processkartläggningar i er organisation. Den är dessutom ett alldeles utmärkt verktyg för att sprida kompetens inom verksamhetsmodellering i er organisationen. Det bästa är om de som ska arbeta med verksamhetsmodellering själva är med och tar fram och utformar modelleringshandboken. På det sättet skapar ni en bra grund för att handboken blir ett levande dokument som får praktisk betydelse.

Att bygga upp en gemensam syn på verksamhetsmodellering behöver inte vara så svårt som det kanske låter. Använd er av Prime Arch som ramverk för att ta del av det bästa som finns när det gäller standarder inom området. Förmodligen kommer ni att se fördelarna med att använda ett enkelt och beprövat ramverk när ni tar fram er modelleringshandbok. Att Prime Arch dessutom är kraftfullt på ett sätt som gör att det passar såväl mindre, växande företag som större etablerade företag gör att de flesta förmodligen kommer att kunna tillgodogöra sig styrkorna som finns med ramverket.


Börja i liten skala


Hur omfattande modelleringshandboken bör vara varierar förstås från företag till företag. För den organisation som aldrig tidigare arbetat med verksamhetsmodellering handlar det förmodligen om att ta fram en första, enkel version som fastställer de mest grundläggande principerna för ert kommande arbete. Handboken kan sedan byggas ut i takt med att ni kartlägger fler processer och kommer igång med verksamhetsutvecklingen.


Förmodligen kommer ni ganska snart känna av fördelarna med att ha en modelleringshandbok i organisationen och det kommer motivera er att fortsätta arbetet med att utveckla den.


Nu har vi tittat lite närmare på vad verksamhetsmodellering är, hur Prime Arch kan underlätta ert arbete och varför er organisation behöver en modelleringshandbok. Kontakta oss om ni undrar något eller


Kommentare


bottom of page