top of page

Vad innebär en processorienterad organisation?


processer, processen, processorienterad organisation

En processorienterad organisation främjar samarbete över hela organisationen, oavsett avdelning eller chefsnivå. Processer förenar medarbetare i strävan mot gemensamma mål, och genom att skapa en sådan organisation kan detta perspektiv genomsyra hela verksamheten. Detta inlägg utforskar fördelarna och utmaningarna med att bli processorienterad och ger insikt om hur detta arbetssätt kan anpassas.


Två infallsvinklar för processorienterat arbete

Processorientering kan implementeras på olika sätt. Vissa organisationer genomgår omfattande omstruktureringar, skapar nya enheter baserat på processer snarare än traditionella interna perspektiv, såsom avdelningar, byggnader eller våningsplan. Andra företag väljer en mer kompletterande metod genom att bevara den befintliga linjeorganisationen och lägger till en tvärgående struktur som tydligt definierar och förvaltar processerna. Den sistnämnda varianten, ofta kallad en matrisorganisation, är sannolikt den vanligaste modellen för processorienterade organisationer.

Båda angreppssätten har sina fördelar och nackdelar. Omfattande omorganiseringar kan vara smärtsamma och tidskrävande, men resultatet kan vara tydligare. Å andra sidan kan matrisorganisationer underlätta övergången till processorientering utan stora förändringar i organisationens grundstruktur. Men dessa strukturer kan uppfattas som oklara för medarbetare, och det kan vara svårt att avgöra ansvarsområden.


Processorienterat arbetssätt - en definition

Processer utgör verksamhetens kärna, och de utförs regelbundet av medarbetarna. En process skiljer sig från ett projekt som är en engångsföreteelse. En process initieras av något, och dess utfall är vanligtvis en tjänst eller produkt som levereras till kunden. I en traditionell linjeorganisation organiserar sig enheter och deras chefer ofta utifrån fysiska omständigheter som t.ex. att de arbetar i samma byggnad. I en processorienterad organisation blir medarbetarna placerade i enlighet med processernas behov.

Processorientering innebär att fokusera på att utföra arbete som behöver göras inom organisationen snarare än att anpassa sig till hierarkiska strukturer. Processorientering strävar efter att eliminera onödiga stuprör och optimera vägen till gemensamma mål. Processkartläggningar är ofta det första steget, där medarbetare inom samma process samlas för att kartlägga arbetet, identifiera dess komponenter och förstå hur de relaterar till varandra.


De flesta organisationer anlitar experter inom processkartläggning och processorienterat arbete, men vissa väljer att utveckla intern kompetens. Processutvecklare hjälper processledare och processägare att definiera sina roller och ansvar, och de underlättar workshops.


Förstå organisationen från olika perspektiv

Att förstå organisationen innebär att man kan anpassa perspektiven beroende på syftet. Processorientering sätter kunden i fokus och betonar verksamhetens mål. Genom att använda verksamhetsarkitektur kan organisationen skapa visuella representationer från olika perspektiv, anpassade för olika syften. Dessa representationer är användbara för att belysa olika aspekter av organisationen, som i sin tur möjliggör riktad utveckling.

För mindre organisationer kan det vara fördelaktigt att anlita externa konsulter för att stödja skapandet av en processorienterad organisation. I sådana fall är det viktigt att säkerställa att processerna och strukturen underhålls över tid.


Prime Arch - En lösning för processorientering

Prime Arch är ett omfattande ramverk för organisationer som vill implementera processorientering. Läs mer om Prime Arch här.

Comments


bottom of page