top of page

Vad kan Enterprise Architecture användas till?


Bro mellan byggnader

Att driva företag handlar inte bara om processer och koncept - det handlar minst lika mycket om att optimera värdet för kunderna. Här kommer Enterprise Architecture in i bilden. Enterprise Architecture kopplar samman affärsstrategier, verksamhetsprocesser och IT. Genom att titta på verksamheten i ett helhetsperspektiv är det möjligt att effektivisera processer och optimera värdet för kunderna. I den här artikeln ska vi titta närmare på hur Enterprise Architecture kan göra nytta för en organisation.


Affärsprocesser, förmågor och värdeskapande

Traditionellt sett har affärsprocesser varit i fokus när det gäller att skapa interaktion mellan affärsintressenter inom Enterprise Architecture. Att i stället prata om förmågor möjliggör en bättre förståelse för hur mjukvaruapplikationer kan stötta verksamheten.


Men eftersom vissa affärsmöjligheter inte har några stödjande applikationer, medan andra har alldeles för många, skapar inte fokuset på förmågor en kundorienterad organisation som behärskar snabb och kontinuerlig innovation.


En organisation skapar vanligtvis flera olika värden för sina olika kundsegment och partners. Processerna fram till leverans har interna intressenter, externa intressenter och kunden som deltagare. Kundresan aktiveras av funktioner och processer.


En organisation måste ha förmågan att uppnå ett specifikt syfte, vilket är att skapa värde för den aktuella intressenten, det vill säga kunden. Denna förmåga är en möjliggörande affärsförmåga. Utan denna förmåga kan organisationen inte ge värde till kunderna. Processen ägs av en enhet eller avdelning inom en organisation och används av en eller flera enheter eller avdelningar. Genom att använda sig av Enterprise Architecture är det möjligt att lägga en god grund för att organisationens förmågor ska få komma till nytta. Nu ska vi titta lite närmare på hur det kan gå till.


Så kan Enterprise Architecture användas i din organisation

Enterprise Architecture handlar i hög grad om att förstå den egna verksamheten och att kunna titta på den ur olika perspektiv. Perspektivet kan skiftas beroende på vad det aktuella syftet är. Genom att kartlägga hur verksamheten är uppbyggd, med processer, strategier och IT-system är det möjligt att sätta ord på och prata om de förbättringsmöjligheter som finns.


Ett gott råd till den som är ny på området är att börja i liten skala och med de viktigaste processerna först. På det sättet minimerar du risken att ta dig vatten över huvudet. Det kan vara klokt att fokusera på någon verksamhetsprocess där ni redan anar att det finns utvecklingspotential.


En verksamhetsarkitekt eller IT-arkitekt kan hjälpa dig med att facilitera arbetet samt visualisera den eller de processer som kartläggs. Ofta sker detta i någon form av workshop där de som arbetar i processen träffas för att kartlägga området och titta närmare på vilka förbättringsmöjligheter som finns.


Dimensionernas olika beständighet

Genom att organisera ett processorienterat arbete med definierade roller som processledare, processägare och styrgrupp för processen är det möjligt att arbeta med ständiga förbättringar och processutveckling. Detta blir nästa steg efter att ni har kartlagt era första processer.


Enterprise Architecture är en viktig byggsten när det handlar om att skapa en medveten och lärande organisation som ständigt utvecklas. Först när medarbetarna har en gemensam förståelse och bild av den egna verksamheten är det möjligt att börja prata om förbättringar. Dessutom är det avgörande att ha en gemensam begreppsapparat som utgör själva grunden för förståelse och samsyn.


Bara genom att träffa de andra som arbetar i samma process kan samtal uppstå som kan leda till åtgärder som optimerar och effektiviserar den aktuella processen. Men självklart har arkitekten en viktig roll när det gäller att sammanställa och ta vidare det som kommer fram under workshopen. Kanske går det till styrgruppen för processen, till någon arbetsgrupp inom processen eller i vissa fall direkt till högsta ledningen.


Använd Enterprise Architecture för att kommunicera med ledningen

Enterprise Architecture kan vara ett effektivt verktyg när det handlar om att kommunicera med ledningen. Genom att använda visualiseringar som beskriver komplexa delar av verksamheten på ett förenklat sätt är det möjligt att skapa förutsättningar för ledningen att ta välgrundade beslut. Det är först när ledningen förstår hur strategier, verksamhetsprocesser och IT hänger ihop som det är möjligt för ledningen att förstå vilka konsekvenser olika beslut får. Här spelar Enterprise Architecture en avgörande roll.


Illustration av kopplingar

En verksamhetsarkitekt eller IT-arkitekt kan fungera som ett utmärkt stöd till ledningen när det handlar om att titta närmare på den egna verksamhetens strategier, processer och IT-landskap. Tillsammans med ledningen kan arkitekten välja det perspektiv som är relevant för tillfället och hitta de viktiga samband och kopplingar som kan vara avgörande för vilket beslut som ska fattas.


Förhoppningsvis är du nu övertygad om att Enterprise Architecture inte bara handlar om affärsmöjligheter och affärsprocesser utan lika mycket om att skapa och optimera värdet för dina kunder. Att inkludera alla aspekter av Enterprise Architecture i din organisation kommer att göra att dina team kan leverera mer värde till såväl interna intressenter som slutkunder.


Syftet med verksamhetsarkitektur är att väva samman verksamhetens mål med processer och information som gör att verksamhetens struktur blir flexibel för förändring och kostnadseffektiv. Gör vår behovsanalys här nedan och få en förståelse för vilka möjligheter er verksamhet har och för att få tips och förslag på de verktyg ni behöver för att skapa nytta.


Comments


bottom of page